TANDAAN: Simula sa Mayo 30, 2020, kailangan mo ng bagong bersyon ng Zoom para sa iyong pagbisita sa video. Paki-update ang Zoom app sa device mo sa pamamagitan ng pagpunta sa Apple App Store o Google Play. Para i-update ang Zoom sa computer, bisitahin ang https://zoom.us/download. Para sa tulong, pumunta sa videovisit.ucsf.edu o tumawag sa MyChart Customer Service sa (415) 514-6000.

Nag-aalok ang UCSF ng Mga Pagbisita sa Video, na nagbibigay-daan sa iyong makita ang provider mo nang hindi kinakailangang umalis ng bahay. Maaari kang gumamit ng smartphone, tablet, o computer na may camera para makita at marinig mo ang iyong provider, at hindi mo kailangang mag-alala sa pagbiyahe, pagparada, o pagliban sa trabaho.

Kung mayroon kang nakaiskedyul na pagbisita sa video, mag-click ng button sa ibaba para sa mga tagubilin para sa pagsisimula. Kung hindi mo pa iyon nagagawa, siguraduhing pag-usapan ang mga pagbisita sa video kasama ng provider mo para malaman kung angkop ito para sa iyo.

 


 

Para sa mga tagubilin sa pag-set up, i-click ang button sa ibaba para sa device na gagamitin mo:

 

 

MGA TAGUBILIN SA SMARTPHONE 
AT TABLET

 

 

 

Mag-click dito para subukan ang konekskyon mo

MGA TAGUBILIN SA
MAC AT PC

 

 

 

Mag-click dito para subukan ang konekskyon mo

 

 


 

Kailangan mo ba ng tulong sa pag-set up ng iyong computer o mobile device para sa mga pagbisita sa video?

Makipag-ugnayan sa MyChart Customer Service sa (415) 514-6000, 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo.

Gawin ito nang malayo pa ang iyong appointment.