Black woman and child smiling, looking at book. They are sitting in a living room.

سلام! می خواهیم شما را برای ویزیت تصویری آماده کنیم. با ویزیت تصویری، شما می توانید با استفاده از تلفن هوشمند، تبلت، یا رایانه خود با کارمند بهداشت کلینیک خود دیدار داشته باشید. برای زمان بندی نوبت ویزیت، با کلینیک خود تماس بگیرید.

لطفاً ویدیوی زیر را که برای دستگاه شما آماده شده است تماشا کنید. اگر در انجام هر یک از مراحل به کمک نیاز داشته باشید می توانید شبانه روز و در هفت روز هفته با خدمات حمایتی مای چارتMyChart به شماره ۶۰۰۰-۵۱۴-۴۱۵ زنگ بزنید.

ویدیو را تماشا کنید

تلفن هوشمند و تبلت

کامپیوتر و اپل

 

 

آیا برای آماده سازی رایانه یا دستگاه موبایل به کمک نیاز دارید تا بتوانید ویزیت تصویری را ببینید؟

می توانید شبانه روز و در هفت روز هفته با خدمات حمایتی مای چارت MyChart به شماره ۶۰۰۰-۵۱۴-۴۱۵ زنگ بزنید

لطفاً این کار را پیش از نوبت خود با دقت انجام دهید.